In memoriam 2015


Čestitam menadžmentu FIT-a što radno- sa naučnim simpozijem,uređenjem okoliša te aktivnim druženjem obilježava godišnjicu preseljenja Safeta Krkića. Za Naučnu konferenciju 11. I 12.12.2015. sam prijavio rad o Prof. Dr Safetu Krkiću kao naučniku i istraživaću Mostara i Hercegovine i odmah na početku naišao na problem, nigdje nema date objavljenih radova profesora. Predlažem dekanici FIT-a da oformi bazu podatake za sve zaposlene i saradnike kao i studente koji su završili FIT kako nam se ne bi dešavalo da jedan informatički fakultet nema bazu podataka svojih članova kolektiva.

Prof.dr. Safet Krkić rođen je 1941. godine u Kozarcu gdje je završio osnovnu ,a  srednju ekonomsku  školu završio je u Prijedoru. Ekonomski fakultet  Univerziteta u Beogradu je završio 20.12.1967.g., gdje je i magistrirao 21.04.1971.g., a doktorirao je u Sarajevu 10.01.1980.g. Od kuće i svojih roditelja rahmetli Adema i Hasije te svojih starijih sestara i braće je ponio odgoj i vaspitanje „da pomaže ljudima“ što mu je bila deviza tokom cijelog života.

Još od mojih studentskih dana 1971./72. se poznajem sa Safetom Krkićem koji je tada radio  kao stručni saradnik u Medicinskoj knjizi u Beogradu, a potom bio direktor izdavačke kuće Stvarnost Beograd.

Odmah poslije doktoriranja se uključio u nastavničku aktivnosti na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, a kasnije i u Bijeljini kao viziting profesor. Već tada sam pokušao da ga ubjedim da dođe u Mostar na Ekonomski fakultet što je i uradio 1982./83.g. Otada smo bili jako bliski saradnici i kao članovi jedne porodice, družili se i razmijenjivali mišljenja, išli zajednički na planinarske šetnje te učestvovali u brojnim humanitarnim akcijama sa studentima, formirali smo sa Crvenim krstom Grada Mostara Univerzitetsko područje Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u Gornjoj Drežnici ,Vrdima, Podveležju te izveli studente iz učionica i kabineta u svakodnevnu stvarnost gdje su radili svoje prve istraživačke projekte i pisali stručne radove. Univerzitetsko područje se pokazalo kao uspješna pedagoška inovacija i naslonilo se na tradicionalnu aktivnost Medicinskog područja Podveležje koju je svojevremeno vodio Prof. Dr Arif Smajkić zajedno sa Gradom Mostarom i uz pomoć WHO. Odmah po dolasku u Mostar, Prof. Dr Safet Krkić se uključuje u rad Crvenog krsta Mostara gdje radi najviše sa mladima i njihovom osposobljavanju za široku lepezu aktivnosti Crvenog krsta, učestvuje u brojnim seminarima Crvenog krsta u Mostaru i Lozici kraj Dubrovnika kao predavač na Školi Crvenog krsta Bosne i Hercegovine. Kao član Predsjedništva Crvenog krsta Mostara preuzima oblast marketinga i informisanja u Crvenom krstu. Crveni krst je zahvaljujući angažmanu Prof. Safeta Krkića počeo da vrši terenske zdravstveno-vaspitne akcije sa posjetama najzabačenijim selima Mostara (Vranjevićima , Kamenoj, Zijemljima i Gornjoj Drežnici). Stanovništvu su se dijelili  paketi humanitarne pomoći, organizovali pregledi stanovništva i istraživanja studenata.

Po izbijanju rata 1992. Safet se angažuje na formiranju Centra za izbjeglice, uvodi informatički sistem evidencije svakog pojedinačno procijenjujućii na taj način veliki značaj informacijskih tehnologija u svijetu, a posebno značaj baze podataka koju smo imali  formiranjem Kompjuterskog centra Crvenog krsta Mostara i MDD Merhamet Mostar koji je omogućio evidenciju distribucije humanitarne pomoći i evidenciju izbjeglica po međunarodnim uzusima, a zahvaljujući bazi podataka se organizuje prikupljanje  humanitarne pomoći preko Visokog komiteta za izbjeglice UN i gospođe Sadako Ogate, potom i preko drugih humanitarnih organizacija kao što su Ljekari bez granica, Međunarodni komitet Crvenog krsta, CARE, Merhamet, Caritas i dr.. Zahvaljujući promotivnoj aktivnosti Prof. Dr Safeta Krkića u Mostar pristižu brojne humanitarne organizacije, a Visoki komitet za izbjeglice UN organizuje humanitarnu pomoć okupiranom gradu. Crveni krst  Mostara prelazi na rad u vanrednim uslovima, formiraju se ekipe prve pomoći, socijalne zaštite, službe traženja, pripremaju se skloništa te raspoređuju pojedini aktivisti u pojedine Centre po mahalama ,a u Đačkom domu se formira Centar za izbjeglice sa centralnom kuhinjom , magacinom, ambulantom i stacionarom te apotekom. Građani Mostara sa lijeve obale se deložiraju iz svojih kuća i prelaze na desnu obalu jer JNA sa četničkim i paravojnim jedinicama vrše zločine nad stanovnicima grada, na gradskoj deponiji Uborku su strijeljani građani Mostara iz Zalika.

Armija BiH zajedno sa snagama HVO oslobađa lijevu obalu Mostara 14.02.1993. i protjeruje četničke jedinice sa Podveležja prema Nevesinju, a građani  istočnog dijela Mostara se vraćaju svojim kućama, organizuje se život u razrušenom istočnom dijelu grada, formiraju se ambulante Merhameta u DZ Brankovac, Donjoj Mahali, Zaliku, te Ratna bolnica Armije BiH u Higijenskom zavodu. Svim ovim aktivnostima koordinira Prof. Dr Safet Krkić. U Mostar pristiže konvoj pomoći Visokog saudijskog komiteta iz SRNJ, a aktivisti MDD Merhamet su izašli na Široki Brijeg da dočekaju konvoj na čelu sa Mostarskim muftijom. To je bio prvi konvoj humanitarne pomoći okupiranom i blokiranom Mostaru od početka rata.

Međutim, napadom jedinica HVO i HV na Mostar 9.5.1993.g. situacija u Mostaru se još više pogoršava, grad Mostar se granatira, magacini Crvenog krsta i Merhameta pljačkaju od strane HVO kao i kompjuterska oprema Informatičkog centra Crvenog krsta i Merhameta, osoblje hapsi, dolazi do sukoba Armije i jedinica HVO i HV u Mostaru, gori zgrada Vranice gdje je bio smješten štab Armije BiH, zarobljavaju se pripadnici Armije,a građani Mostara prisilno okupljaju na Stadionu Veleža i sprovode u Koncentracioni logor formiran na Heliodromu. Safet Krkić samo tri dana ranije UNHCR-ovim transporterom se evakuiše u istočni dio grada koji je pod kontrolom Armije BiH gdje se odmah uključuje u humanitarne aktivnosti MDD Merhamet Mostar, formiranju javnih kuhinja u gradu, te organizuje sistem snabdijevanja i organizaciju i distribuciji humanitarne pomoći građanima Mostara. Ratni uslovi i totalna blokada istočnog dijela grada bez struje, vode i snabdijevanja osnovnim potrepštinama dovode do pojave gladi te zahtijeva maksimalno angažovanje čelnika grada i Crvenog krsta i Merhameta da odgovore datoj situaciji okruženja. Borci na linijama su gladni i bez opreme i municije ali odolijevaju svakodnevnim snajperima, granatama i napadima HVO i HV. Kratkotrajni  prekidi  ratnih dejstava omogućuju zbrinjavanje brojih ranjenih i bolesnih u improvizovanim skloništima u gradu. Uvedena je zabrana kretanja tokom dana u gradu zbog djelovanja snajpera sa okolnih brda. Koristi se Neretva kao voda za piće i distribuira jednom cisternom koja je ostala u gradu. Ratni štab donosi odluku o deblokadi grada i oslobađanju Sjevernog logora i uspostavljanja komunikacije prema Jablanici i Konjicu preko Glogova gdje se uspostavlja sistem snabdijevanja grada sa najosnovnijim potrepštinama i municijom za odbranu grada. Borci Armije natčovječanskim naporima odolijevaju neprijatelju, akcija deblokade uspijeva uz velike žrtve, a među njima i generala Mithata-HujkeHujdura.

Prof. Dr Safet Krkić neposredno nakon deblokade pješke  preko Glogova odlazi u Drežnicu, Jablanicu i Konjic gdje organizuje prikupljanje humanitarne pomoći za gladne u Mostaru. Uspostavljaju se veze sa humanitarnim organizacijama, Istočni Mostar dobija „kontejner bolnicu“ sa opremom koju montira u skladište Hepoka u Južnoj zoni grada u kojoj se obavljaju operacije i pregledi građana, a doktori dobijaju bolje uslove rada. Uspostavlja se i podrška ljekara specijalista iz Zenice i Sarajeva. Merhamet pruža logističku podršku bolnici, građanima i Armiji BiH.

Nakon primirja Univerzitet se razmješta u područje Sjevernog logora gdje se formira i Kuhinja Crvenog krsta Grada, a Safet Krkić intenzivno sarađuje sa kuhinjom i korodinira humanitarnu pomoć i namirnice za kuhinju. Njegovim angažmanom brojne humanitarne organizacije podržavaju kuhinju te ona dobija obrise koje ima danas.

Saradnja sa MDD Merhamet se nastavlja tokom cijelog perioda, podržava se aktivnost Poliklinike MDD Merhamet gdje Prof. Krkić kao dekan organizuje sistematske preglede nastavnika fakulteta i na taj način promoviše ovu organizaciju podržavajući sve njihove akcije kao što su obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, Svjetskog dana srca te redovne aktivnosti.

Uspostavljanjem redovne linije snabdijevanja i uspostavljanjem sistema na nivou grada i sreza, prof. Dr Safet Krkić se angažuje na poslovima obnove i rada Univerziteta „Džemal Bijedić“ u razrušenom Mostaru.

Na osnovu iskustava rada Informatičkog centra Crvenog krsta i MDD Merhamet te Univerzitetskog područja na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ Prof.Dr Safet Krkić organizuje prvo Informatički studij 1997. koji prerasta u Fakultet informacijskih tehnologija 2003.kojeg imamo i danas kao značajan faktor opstanka integrisanog i jedinstvenog Univerziteta.

Autor teksta dr. Emir Fazlibegović