Organizaciona struktura


Fakultet informacijskih tehnologija, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje nastavu okviru univerzitetskog kampusa u Mostaru. Odvijanje nastavnog procesa prati adekvatna materijalna i kadrovska osnova. Na Fakultetu, u nastavnom procesu, angažovano je 6 nastavnika i 12 saradnika. Uspješno odvijanje nastave ne bi bilo moguće bez adekvatnih stručnih službi Fakulteta, koje su istovremeno servis, kako studentima tako i nastavnom osoblju.

Osnovnu organizacionu strukturu Fakulteta čine:

 • Menadžment (dekan i prodekani za nastavu i naučno istraživački rad)
 • Nastavno naučno vijeće
 • Studentska služba
 • Služba pravnih i kadrovskih poslova
 • Služba za administraciju sistema i opreme
 • Institut za informacijske tehnologije
  • Laboratorija za softverski inženjering
  • Laboratorija za informacijske sisteme
  • Laboratorija za grafiku i multimedije
  • Laboratorija za robotiku i inteligentne sisteme
  • Laboratorija za sigurnost i zaštitu informacijskih sistema i
  • Laboratorija za informacijske tehnologije u obrazovanju

Također, pri Fakultetu djeluju Cisco, Microsoft, Mikrotik i Redhat akademije kroz čije programe se mogu steći specijalistička znanja iz različitih oblasti informacijskih tehnologija. Fakultet ima vlastitu biblioteku, a studenti FIT-a imaju i pristup univerzitetskoj biblioteci koja je članica COBISS-a (kooperativni online bibliografski sistem i servisi).