Konkurs za upis studenata na II ciklus studija u ak. 2021/2022. godini

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 25.02.2022. 13:29

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101-3527/21 od 24.11.2021. godine, uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-03-34-2353-1/21 od 6.12.2021. godine, Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

KONKURS

za upis 25 studenata koji studiraju učenjem na daljinu (DL) na II ciklus studija na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini (jednogodišnji studij)

Pravo na upis imaju svi studenti koji su završili I ciklus studija (Dodiplomski studij) u trajanju od 4 godine (VIII) semestara, koji se vrednuje sa 240 ECTS kredita.

Strani državljani i osobe bez državljanstva imaju pravo upisa na studij pod jednakim uslovima kao i državljani BiH.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Molimo vas da vaše dokumente dostavite lično u studentsku službu (prijem dokumenata se vrši svakim radnim danom od 11:00 h - 14:00 h), ili šaljete poštom na sljedeću adresu:

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Fakultet informacijskih tehnologija

Sjeverni logor br. 12

88000 Mostar

Molimo vas da izvršite uplatu u iznosu od 20,00 KM (svrha: Obrada dokumentacije) na žiro račun Fakulteta informacijskih tehnologija br. 1610000000291496 u Raiffeisen Bank d.d. Uplatnicu priložite uz dokumente za upis.