KONKURS ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 30.12.2021. 13:04

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-3949/21 od 29.12.2021. godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

KONKURS

ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

Za Rektora Univerziteta može biti izabran kandidat u zvanju redovnog profesora na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Rektor se bira na mandatni period od četiri godine i isti može biti ponovo izabran.

Za rektora može biti izabran kandidat koji ispunjava opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti su: 

a) državljanstvo BiH;

b) zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova/funkcije rektora;

c) nepostojanje osude za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove/funkciju, odnosno protek roka od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;

d) nepostojanje protiv njega odluke suda, kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije i

e) nepostojanje protiv njega optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

II 

Posebni uvjeti su : 

a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora na Univerzitetu;

b) da je na Univerzitetu u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;

c) da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;

d) da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom i

e) da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

Kandidat za rektora dužan je, pored dokaza o ispunjavanju utvrđenih uvjeta, uz potpisanu prijavu na konkurs dostaviti i program rada i razvoja Univerziteta za mandatni period.

III 

DOKAZI

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim konkursom.

IV

POTREBNI DOKUMENTI:

uvjerenje o državljanstvu-original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca),

ljekarsko uvjerenje - original (ne starije od 3 mjeseca),

  • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koje predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
  • uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca,
  • uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ili ovjerena kopija (ne starija od 3 mjeseca);

ovjerenu izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH, ne stariju od 3 mjeseca),

Odluka ili Potvrda o izboru u zvanje redovnog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca),

Potvrda da je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu (ne starija od 3 mjeseca),

Potvrda ili uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika - (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca),

Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom (ovjerena izjava ne starija od 3 mjeseca),

Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu (ovjerena izjava ne starija od 3 mjeseca),

  • Program rada i razvoja Univerziteta za mandatni period iz objavljenog konkursa.

 

Konkursna komisija imenovana odlukom Senata će u roku od 8 (osam) dana od dana zaključivanja konkursa, sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa po abecednom redu i istu dostaviti Upravnom odboru radi davanja prethodne saglasnosti.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom:

"Prijava na javni konkurs sa naznakom ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU - NE OTVARAJ, na adresu: UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU, SJEVERNI LOGOR b.b., 88 104 MOSTAR.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

Konkurs će objaviti na web stranici Univerziteta i organizacijskih jedinica Univerziteta.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.