Naredbe kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 4.11.2021

Napisao/la FIT Mostar - Objavljeno 16.11.2021. 11:47

I. OPĆE NAREDBE

1. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera u odnosu na mjere iz ove naredbe, sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu podršku i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i dr.).

2. Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra.

Nalaže se obavezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ako se ne može ostvariti razmak od 2 metra. Obavezno je nošenje maski na autobuskim, tramvajskim, trolejbuskim, minibuskim stajalištima, peronima i pijacama/otvorenim tržnicama i na drugim mjestima gdje se primijeti veća fluktuacija stanovništva.

Izuzetno, zaštitne maske nisu obavezni nositi:

- djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme s disanjem zbog hroničnih bolesti ili koje ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe, npr. osobe s intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha

- učenici osnovnih škola od 1. do 5. razreda tokom obavljanja nastave u učionicama

- sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu

- članovi iste porodice koji na otvorenom prostoru ne ostvaruju razmak od 2 metra.

3. Dopušteno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima:

- ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru

- ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obavezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog domaćinstva).

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja potrebno je obavezno pridržavanje preporuka koje su donijeli zavodi za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja. Organizator je prilikom održavanja skupa dužan postupati u skladu s propisima o javnom okupljanju.

4. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona reduciraju broj osoba, od maksimalno dopuštenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru u skladu s tačkom 3. ove naredbe, na skupovima koji se održavaju, poput: političkih skupova, vjenčanja, svadbi, krizmi, sprovoda, dženaza i drugih porodičnih okupljanja i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među stanovništvom, kao i zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.

5. Izuzetno od tačke 3. ove naredbe, dopušta se organiziranje i većih okupljanja, do maksimalno 150 osoba u zatvorenom i 300 osoba na otvorenom, pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera.

Uvjet je da svi učesnici skupa imaju:

- negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati ili

- potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 6 mjeseci

- ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.

Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa odgovoran je organizator skupa.

Organizator skupa iz ove tačke dužan je prethodno pribaviti saglasnost od nadležnog kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva koja se izdaje na osnovu mišljenja nadležnog zavoda za javno zdravstvo kantona, koje sadrži procjenu rizika.

6. U uvjetima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH naređuje se striktno poštivanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjzfbih.ba, i to:

• preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;

• preporuke - javni prevoz;

• preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;

• preporuke za ugostiteljske objekte;

• preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2021./2022. godinu;

• preporuke - vrtići;

• preporuke za stomatološke ordinacije;

• preporuke - trajni smještaj i zbrinjavanje;

• preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti - dopuna;

• preporuke za rad hotela;

• preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;

• preporuke - proslave;

• preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19.

7. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod tač. 2., 3., 4., 5. i 6. ovog poglavlja te u skladu sa svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje nadležnosti, koja uključuje pokretanje krivičnih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Federacije BiH.

8. Traži se od nadležnih uprava policije i nadležnih tužilaštava hitno postupanje po podnesenim krivičnim prijavama iz tačke 7. ove naredbe, u skladu s njihovim ovlastima.

II. NAREDBE ZA KRIZNE ŠTABOVE KANTONALNIH MINISTARSTAVA ZDRAVSTVA I USTANOVE I DRUGE SUBJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA

1. Obavezuju se krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zdravstvenih ustanova s područja kantona, da redovno revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovore na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), prema promjeni epidemiološke situacije na području kantona ili lokalne zajednice.

2. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva obavezno postupanje po dokumentu "Javnozdravstveni kriteriji za prilagođavanje javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19".

3. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da nastave s kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti odgovora na pojavu COVID-19, a posebno mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba i drugih mjera prema izvorima zaraze, u skladu s revidiranim dokumentom "Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi - prijenos u zajednici".

4. U uvjetima povoljne epidemiološke situacije nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije Bosne i Hercegovine obavezno pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirani.

5. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da budu spremni za slučaj zbrinjavanja većeg broja oboljelih u zdravstvenim ustanovama, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), a sukladno epidemiološkoj situaciji.

Nalaže se kantonalnim ministrima nadležnim za zdravstvo da poduzimaju mjere i aktivnosti u smislu angažiranja zdravstvenih radnika, organizacije i rasporeda rada i radnog vremena, promjene mjesta i uvjeta rada pojedinih zdravstvenih ustanova, ako dođe do pogoršanja epidemiološke situacije.

6. Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona da pojačaju nadzor nad provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19).

7. U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obavezno je provođenje trijaže i pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i pacijenata u kontekstu COVID-19.

8. Nalaže se kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao i općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama u Federaciji BiH, da u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije osiguraju 30% svojih kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19. Za provođenje ove naredbe odgovorni su direktori i upravni odbori zdravstvenih ustanova, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

U skladu s epidemiološkom situacijom COVID-19, svaka bolnica je dužna imati plan zadovoljenja povećanih potreba za COVID-19 kapacitetima. Plan mora biti jasan i precizan, koordiniran s kriznim štabom nadležnog ministarstva zdravstva, te sačinjen u skladu s revidiranim dokumentom "Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi - prenos u zajednici".

9. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, bez obzira na oblik vlasništva, kao i kliničkim centrima u Federaciji BiH, osiguraju u kontinuitetu rad bolničkih komisija i bolničkih timova s ciljem sprječavanja širenja COVID-19 infekcije u zdravstvenim ustanovama, u skladu s članom 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/10).

10. Mikrobiološku djelatnost - laboratorijsku izolaciju virusne RNA i identifikaciju uzročnika zarazne bolesti (SARS-CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19 obavljaju laboratorije zdravstvenih ustanova verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Laboratorija za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva, i to za vrijeme trajanja potrebe za obavljanje ove djelatnosti u Federaciji BiH prema epidemiološkoj COVID-19 situaciji u BiH i u svijetu.

Sve verificirane laboratorije, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Laboratorija za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podrška javnom sektoru zdravstva iz stava (1) ove tačke, dužne su čuvati originalne uzorke i ekstrakcije, na temperaturi od minimalno -20 °C, najmanje 14 dana, računajući od dana testiranja, kao i voditi ažurne evidencije o korištenim internim i pozitivnim kontrolama u smislu utvrđenih vrijednosti istih.

11. U svrhu unaprjeđenja odgovora na pandemiju COVID-19, kod pacijenata s izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (u skladu s definicijom slučaja), osim PCR temeljnih testova, koji ostaju zlatni standard za dijagnostiku, preporučuje se i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT).

Antigenski testovi se mogu koristiti u situacijama kada je PCR nedostupan ili kada je potrebno duže vrijeme za obradu, ili kada je propisano ovom naredbom. Antigenski testovi za detekciju SARS-CoV-2 moraju ispunjavati minimalne zahtjeve: ≥90% senzitivnost i ≥97% specifičnost u usporedbi s referentnim PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima se treba provoditi prema uputstvima proizvođača i unutar 5 - 7 dana nakon pojave simptoma. Negativan rezultat antigenskog testiranja ne može u potpunosti isključiti aktivnu COVID-19 infekciju te je kod simptomatskih pacijenata potrebno ponovljeno testiranje PCR testom.

Testiranje Ag-RDT testovima u svrhu dijagnostike provode zdravstvene ustanove.

Zdravstvena ustanova koja obavlja antigenska testiranja (Ag-RDT) dužna je redovno izvještavati zavod za javno zdravstvo kantona, a zavod za javno zdravstvo kantona se obavezuje podatke o rezultatima antigenskog testiranja (Ag-RDT) dostavljati Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

12. U cilju brže i efikasnije laboratorijske detekcije SARS-CoV-2 virusa nalaže se svim kantonalnim ministarstvima zdravstva da u saradnji sa zavodima zdravstvenog osiguranja kantona, kao i drugim zdravstvenim ustanovama, stave u funkciju sve resurse i kapacitete laboratorija verificiranih od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, kao podršku javnom sektoru zdravstva.

13. Nalaže se mikrobiološkim laboratorijama da redovno dostavljaju podatke Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH o testiranim osobama na SARS-CoV-2 i rezultatima testiranja, putem online platforme COVID-19.ba, koja u realnom vremenu prikazuje podatke o COVID-19 u Federaciji BiH, a svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

U slučaju da ovlaštene zdravstvene ustanove (privatne i javne) ne dostavljaju podatke putem online platforme COVID-19.ba, a kako je definirano ovom naredbom, pokrenut će se postupak po službenoj dužnosti o stavljanju izvan snage rješenja donesenog od strane Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje mikrobiološke djelatnosti - laboratorijska izolacija virusne RNA i identifikacija uzročnika zarazne bolesti (SARS- CoV-2).

Nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno dostavljaju podatke o hospitaliziranim pacijentima, uključujući i hospitalizirane pacijente u jedinicama intenzivne njege, pacijentima na respiratoru, težini kliničke slike i ishodu liječenja (oporavljeni i umrli), te podatke o vakcinalnom statusu, kao i vrsti primljene vakcine za sve hospitalizirane pacijente nadležnim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, koji su dužni izvijestiti Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, putem online platforme COVID-19.ba, svakim danom do 12:00 sati za prethodni dan.

Agregirane sedmične podatke o hospitaliziranim pacijentima, pacijentima na respiratoru, i vakcinalnom statusu hospitaliziranih pacijenata, nadležni kantonalni zavodi za javno zdravstvo dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, putem e-maila (i.covic@zzjzfbih.ba i m.smjecanin@zzjzfbih.ba) svakog ponedjeljka do 11:00 sati, na propisanom obrascu.

14. Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva imaju primjenjivati preporuke za otpuštanje osoba iz izolacije - COVID-19 sačinjene od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, koje su dostupne na stranici Zavoda www.zzjzfbih.ba.

15. Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da najmanje jednom mjesečno dostavljaju izvještaj o svom radu Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva.

16. Naređuje se svim pedijatrijskim i drugim službama zaduženim za provođenje imunizacije primarne zdravstvene zaštite da izvrše reviziju zdravstvenih kartona i plana za imunizaciju sve djece koja podliježu programu obavezne imunizacije do završetka srednje škole u saradnji s kantonalnim zavodima za javno zdravstvo i intenziviraju imunizaciju djece koja su propustila jedno ili više vakcina iz programa obavezne imunizacije, i to u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove naredbe.

Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane nadležne inspekcije.

17. Naređuje se svim centrima za mentalno zdravlje da stave u punu funkciju svoje kapacitete kao podršku mentalnom zdravlju stanovništva. Odgovorna osoba za provedbu ove aktivnosti je direktor doma zdravlja te je isti dužan podnijeti izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva.

Zahtijeva se nadzor nad provedbom ove mjere od strane nadležne inspekcije.

III. NAREDBE U VEZI ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA VAKCINACIJE PROTIV COVID-19

Vakcinacija protiv COVID-19 za prioritetne skupine i ostalo stanovništvo

1. Naređuje se da, pored postojećih prioritetnih skupina utvrđenih članom 61a. Pravilnika o načinu provedbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/19, 12/21 i 47/21), nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, počnu s vakcinacijom protiv COVID-19 uposlenih u obrazovnom sektoru, policiji, vatrogasnim službama, socijalnoj zaštiti i medijima, te studenata fakulteta zdravstvenih usmjerenja.

2. Nakon vakcinacije prioritetnih skupina i osoba uposlenih u javnim službama iz Poglavlja III. tačke 1. ove naredbe, zavodi za javno zdravstvo kantona, dužni su početi pozivanje i ostalog stanovništva na vakcinaciju protiv COVID-19, a prema raspoloživim količinama vakcina protiv COVID-19.

3. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su osigurati pomoć za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom, i to najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provedbe vakcinacije, a sukladno odredbama člana 12. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Fedracije BiH", broj 40/10).

4. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će organizirati vakcinaciju skupina od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu.

5. U skladu s Pravilnikom o načinima provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi i dopunama navedenog pravilnika nalaže se zdravstvenim ustanovama da redovno unose podatke o imunizaciji protiv COVID-19 i putem online platforme vakcine.covid-19.ba.

Organizacija vakcinacije protiv COVID-19 na nivou kantona

1. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su otvoriti punktove za masovnu imunizaciju na nivou općina s ciljem veće dostupnosti imunizacije protiv COVID-19 stanovništvu.

2. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su formirati mobilne timove za imunizaciju protiv COVID-19, posebno ugroženih skupina stanovništva (osobe koje zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti doći u centre za vakcinaciju, migranti, Romi i dr.).

3. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su formirati mobilne timove za imunizaciju protiv COVID-19 stanovništva koje je udaljeno od sjedišta centra za imunizaciju.

4. Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su vakcinaciju protiv COVID-19 obavljati svih sedam dana u sedmici u periodu od 08:00 do 20:00, a po potrebi i duže, u skladu s raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima.

IV. NAREDBE ZA POSLOVNE SUBJEKTE

1. Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koje zapošljavaju više od 20 radnika, da imaju krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata s datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, te da osiguraju njegovo redovno provođenje.

2. Nalaže se poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih zaposlenika, na mjestima gdje nije moguće poštivati razmak od 2 metra među zaposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

V. NAREDBE ZA SUPERMARKETE I VELETRGOVINE

1. U veletrgovinama i supermarketima se ograničava broj kupaca prema sljedećim kriterijima, tako da se definira prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču.

2. Bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dopušten boravak više od 400 potrošača.

3. Supermarketi i veletrgovine, kao i drugi objekti slične namjene, dužni su na ulazu u objekt na vidljivom mjestu postaviti informacije o veličini prodajnog prostora i maksimalno dopuštenom broju potrošača sukladno definiranom prodajnom prostoru/broj potrošača.

4. Supermarketi i veletrgovine, kao i drugi objekti slične namjene, dužni su osigurati rad svih kasa/naplatnih mjesta.

5. Supermarketi, veletrgovine, tržni centri, kao i drugi objekti slične namjene, dužni su osigurati COVID-redare.

VI. NAREDBE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

1. Dopušta se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obavezno pridržavanje preporuka donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera) u skladu s Poglavljem I. "Opće naredbe", tač. 2. - 6. Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima dopušteno je za maksimalno 50 osoba u zatvorenom prostoru i 100 osoba na otvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, i to isključivo uz uvjet da veličina zatvorenog i otvorenog prostora ugostiteljskog objekta omogućava poštivanje navedenih mjera i preporuka zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

2. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da definiraju način rada ugostiteljskih objekata, u skladu s analizom rizika i epidemiološkom situacijom.

VII. NAREDBE ZA USTANOVE KOJE ZBRINJAVAJU I SMJEŠTAJU STARIJE OSOBE, USTANOVE KOJE ZBRINJAVAJU I SMJEŠTAJU OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA, KAZNENO-POPRAVNE USTANOVE I DRUGE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

1. Dopuštaju se posjeti i izlaz osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, uz uvjet da ustanova mora imati interni plan za posjete u ustanovi, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19.

Ostale ustanove socijalne zaštite, uključujući u ovo i ustanove socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju osobe s poteškoćama u razvoju i osobe s duševnim smetnjama, te kazneno-popravne ustanove, moraju imati interni plan za posjete i izlaske iz ustanove, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19, te imaju obavezu postupanja po istom.

2. Dopušta se prijem novih korisnika u ustanovama socijalne zaštite, uz uvjet da je prethodno provedeno PCR testiranje na COVID-19. Navedeno se primjenjuje i kod premještanja korisnika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obaveza je ustanove socijalne zaštite osigurati prostor za izolaciju korisnika.

VIII. NAREDBE ZA GRADSKI, PRIGRADSKI I MEĐUGRADSKI PREVOZ

1. Dopušta se rad gradskog, prigradskog i međugradskog prevoza, uz obavezno pridržavanje preporuka donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

2. Prevoznici u gradskom, prigradskom i međugradskom prevozu dužni su osigurati COVID-redare.

IX. NAREDBE ZA OBRAZOVNE USTANOVE

1. Nadležna ministarstva obrazovanja kantona u saradnji s kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva i zavoda za javno zdravstvo kantona će spram epidemiološke situacije COVID-19 na području kantona donijeti odluku o modelu i početku pohađanja nastave u novoj školskoj 2021/2022. godini za osnovno i srednje obrazovanje.

2. U cilju sprječavanja širenja COVID-19, svaka obrazovna ustanova na području kantona mora imati krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 i imenovan operativni tim za praćenje implementacije kriznog plana.

3. Obavezuju se kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i nadležni inspektori pri gradovima i općinama, da nalože svim obrazovnim ustanovama u kantonu, u čijim prostorima i tokom provođenja obrazovnog procesa može doći do prenosa zarazne bolesti COVID-19, kao i drugih zaraznih bolesti, da uspostave i provode redovne kontrole higijenskih i zdravstveno-tehničkih uvjeta u objektu i procesu rada, provođenje planova samokontrole sačinjenih sukladno načelima analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, a prema preporukama nadležnog zavoda za javno zdravstvo kantona. Navedeno uključuje i kontinuiran pojačan inspekcijski nadzor od nadležnih inspekcija u obrazovnim ustanovama s ciljem sprječavanja prenosa COVID-19.

4. Održavanje pripravničkog i specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih radnika, kao i obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnih ispita u drugim strukama, odvija se uz striktno pridržavanje preporuka donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

5. Nastava na fakultetima u akademskoj 2020/2021. godini odvija se uz striktno i kontinuirano pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju COVID-19.

6. Tač. 3. i 4. ovog poglavlja primjenjuje se i na fakultete prilikom održavanja nastave u akademskoj 2020./2021. godini.

X. NAREDBE ZA POZORIŠTA I KINA

1. Izuzetno od Poglavlja I. "Opće naredbe", tačke 3. kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dopušteno okupljanje ljudi, ali ne više od 50 osoba, pozorištima i kinima dopušta se organiziranje predstava i projekcija filmova za ne više od 100 osoba, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka te obavezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba, kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju predstave i projekcije filmova omogućava provedbu navedenih mjera.

2. Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona mogu reducirati broj osoba od maksimalno dopuštenog broja osoba iz tačke 1. ovog poglavlja.

XI. NAREDBE ZA SPORTSKA TAKMIČENJA I TRENAŽNE PROCESE

1. Dopušta se održavanje profesionalnih sportskih takmičenja na otvorenom uz prisutnost gledalaca, uz uvjete korištenja do 30% kapaciteta stadiona, a ne više od 500 osoba po tribini, te uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

2. Osobe na tribinama ne smiju imati navijačke rekvizite te moraju nositi zaštitne maske. Prilikom ulaska i izlaska sa stadiona potrebno je osigurati organizirani ulazak, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera kao što su nošenje zaštitnih maski i držanje razmaka, za što su zaduženi COVID-redari.

3. Prilikom ulaska na stadion potrebno je staviti u upotrebu sve ulaze kako bi se smanjio rizik većeg okupljanja.

4. U zatvorenom prostoru održavanje sportskih događaja će se i dalje odvijati bez prisustva publike.

5. Dopušta se održavanje trenažnih procesa sportista svih profesionalnih sportskih klubova, uz obavezno pridržavanje preporuka donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

6. Sportski savezi i organizatori sportskih takmičenja i trenažnih procesa iz ove tačke odgovorni su za provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

XII. NAREDBE ZA ODRŽAVANJE KONGRESA, KONFERENCIJA I DRUGIH EDUKATIVNIH SKUPOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. Dopušta se održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova, i to do 100 osoba, uz obavezno pridržavanje preporuka koje donosi Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

2. Organizator skupa u kojem učestvuje više od 100 osoba dužan je prethodno osigurati saglasnost nadležnog kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva, koje se izdaje na osnovu mišljenja nadležnog zavoda za javno zdravstvo kantona i sadrži procjenu rizika.

3. Ako skup ima više od 100 osoba, potrebno je da učesnici imaju:

- negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili

- potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci, ili

- potvrdu o završenoj vakcinaciji.

4. Sva mjesta moraju biti numerirana i svi učesnici popisani po sjedećim mjestima. Tokom skupa svi učesnici moraju sjediti na istim numeriranim mjestima.

5. Tokom pauze učesnici se moraju pridržavati propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

6. Sjedenje za vrijeme objeda mora biti fiksno, odnosno svaki dan skupa sjede iste osobe za stolom, uz fizički razmak.

XIII. NAREDBE ZA NADLEŽNA INSPEKCIJSKA TIJELA I NADLEŽNE UPRAVE POLICIJA

1. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

2. Zadužuju se FMUP - Federalna uprava policije i MUP kantona - Uprava policije sukladno tački IV. Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/20 i 5/21) da poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti kao podrška inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

3. Zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležni općinski i gradski inspektori da dostave Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, izvještaje o pojačanom inspekcijskom nadzoru, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije te da navedene izvještaje nastave dostavljati u kontinuitetu svakih 14 dana. Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva navedene objedinjene izvještaje za područje kantona dostavljaju Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva.

XIV. NAREDBE ZA ODRŽAVANJE SJEDNICA I RADNIH TIJELA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Izuzetno od Poglavlja I. "Opće naredbe", tačke 3. kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dopušteno okupljanje ljudi, ali ne više od 50 osoba, dopušta se održavanje sjednica i radnih tijela Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje su sastavni dio ove naredbe, kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju sjednice i radna tijela Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine omogućava provedbu navedenih mjera.

2. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke zavoda za javno zdravstvo kantona, na području kantona, kao i općina, donesu naredbu za održavanje sjednica i radnih tijela zakonodavnih tijela kantona, kao i tijela odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave (gradska, općinska vijeća i sl.).

XV. NAREDBE ZA ODRŽAVANJE PRETRESA U SUDOVIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. Izuzetno od Poglavlja I. "Opće naredbe", tačke 3. kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dopušteno okupljanje ljudi, ali ne više od 50 osoba, dopušta se održavanje pretresa u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje su sastavni dio ove naredbe, kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju pretresi omogućava provedbu navedenih mjera.

2. Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije i uz higijensko-epidemiološke preporuke zavoda za javno zdravstvo kantona, na području kantona, kao i općina, donesu naredbe za održavanje pretresa u sudovima na području kantona, kao i općina.