Odbrana diplomskog rada kandidata Mahira Korjenića

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 28.05.2021. 17:02

U skladu sa članom 25. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija/diplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazuje se odbrana diplomskog rada nakon drugog ciklusa studija studenta Mahira Korjenića pod nazivom "Softverski model za preporuku sistema za upravljanje bazama podataka s optimalnim performansama", u ponedjeljak, 31.5.2021. godine u 17:00 satipred Komisijom: doc.dr Elmir Babović, prof.dr Emina Junuz i prof.dr Denis Mušić.

Odbrana će se održati online, na sljedećem linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRmMWMwNWQtNjhmNC00N2VmLWE0ZmEtNzdkZTVjMTllOWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad67980b-eef9-43c8-8204-a44911390130%22%2c%22Oid%22%3a%22759c9bf9-80dd-4076-a7cb-63e018462a64%22%7d