Konkurs za izbor/reizbor u zvanje uz zasnivanje radnog odnosa

Napisao/la Dubravka Plosko - Objavljeno 26.06.2020. 09:23

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 - 1243/20 od 15.6.2020. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

K O N K U R S

za izbor/reizbor u zvanje uz zasnivanje radnog odnosa

I

 • Saradnik – područje Tehničke nauke, polje Računarstvo i informatika, grana Softverski inžinjering na Fakultetu informacijskih tehnologija - 1 izvršilac
 • Saradnik – područje Prirodne nauke, polje Matematika, grana Primjenjena matematika na Fakultetu informacijskih tehnologija – 1 izvršilac

II

1. OPIS POSLOVA:

SARADNIK /asistent ili viši asistent/

 • priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika, 
 • pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa,  
 • obavlja konsultacije sa studentima,  
 • učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom,  
 • priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina,  
 • radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena,  
 • učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu,  
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.  

III

Za poziciju 1. i 2. (viši asistent) 

 • Biografiju (CV),
 • Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne      oblasti,
 • Potvrda o prosjeku ocjena za I i za II ciklus ili uvjerenje o položenim ispitima za I i za II ciklus,
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika. 

 

Dokument pod rednim brojem 4 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru). 

 

Za poziciju 1. i 2. (asistent)  

 • Biografiju (CV), 
 • VSS, VII stepen, završen fakultet ili diploma Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS      bodova, 
 • Uvjerenje o položenim ispitima ili potvrda fakulteta o prosječnoj ocjeni u toku studija, 
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.   

NAPOMENA:

-    kandidati koji budu dostavili urednu dokumentaciju, bit će testirani

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora.  Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.  Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:   UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B. , 88 104 MOSTAR   NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:   (Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u zvanje i pozicije na koju se konkuriše - NE OTVARATI). Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.   Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni list" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.