Postupak pri upisu


Fakultet informacijskih tehnologija godišnje prima 250 studenata (100 studenata koji prate nastavu na Fakultetu i 150 DL studenata). Proces upisa na Fakultet počinje online prijavom koja je uvijek dostupna na našoj stranici. 
 
Upis zvanično počinje konkursom koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja u drugoj polovini mjeseca juna. U konkursu se navodi dokumentacija koju je potrebno predati uz prijavu:
 
  1. Prijava na konkurs (prijavni obrazac se dobija u visokoškolskim institucijama, a studenti koji se upisuju na FIT obrazac prijave mogu preuzeti i u elektronskoj formi na web stranici Fakulteta)
  2. Originalna svjedočanstva o završenoj I, II, III i IV godini srednje škole, te diploma o završenoj srednjoj školi (ako je škola završena u inostranstvu, diplomu je potrebno nostrificirati - nostrifikaciju obavljaju entitetska ministarstva obrazovanja)
  3. Rodni list
  4. Uvjerenje o državljanstvu (samo za strane državljane)
  5. Uplata za obradu dokumenata
 
Prijemni ispit se organizuje samo u slučaju prijave većeg broja studenata od planiranog, za datu akademsku godinu. Nakon završetka konkursa primljeni studenti nastavljaju proceduru upisa na Fakultet.
 
Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
 
  1. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju studenta (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može i u mjestu prebivališta)
  2. Dvije fotografije (4X6 cm)
  3. Uplate za biblioteku, studentsku uniju i održavanje, uplata školarine, te potvrda o uplati godišnje naknade za ispitni i upisni materijal.
 

CA
Komunikacija na predmetu je vrlo važna, a posebno sa DL studentima. Koja od navedenih opcija je po vašem mišljenju bolja i efikasnija u razmjeni ideja, iskustava i rješavanja problema.